مشکل کنونی کشور بی‌قانونی نیست/ هر کس باید در جایگاه خودش پاسخگو باشد