زنگنه از مذاکرات جدید گازی با برخی کشورهای منطقه خبر داد