کارنامه کاری‌ام را با «بوف کور» کامل می‌کنم/ هویت‌بخشی راهی مقطعی