عملیات مرمت و بی خطر سازی سردر مجموعه تاریخی بازار اراک آغاز شد