64 گروه جهادی دانشجویی به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام شدند