نبرد مقاومت ضد تروریستی در القلمون وارد مرحله جدید می شود