فساد بهره وری را از بین می برد و موجب نابرابری طبقات اجتماعی است