محمد نوری، مهدی طارمی و امید عالیشاه به تبریز نرفتند