جذاب ترین مجری دنیا که خود را فرزند کوروش کبیر میداند