رسیدگی به فساد متولی مشخصی ندارد/هر کس تقصیر را گردن دیگری می اندازد