دستور ویژه وزیر جهاد برای رفع مشکل آب کشاورزی دشت نقاره‌خانه و دوراهان