آقایان عقب نشینی های خود را در قالب نرمش قهرمانانه توجیه می کنند/ تیم مذاکره کننده هیچ حقی در قانون بر