دامپزشکی خوزستان نسبت به شیوع بیماری دامی لمپی اسکین دراین استان هشدار داد