پولی به اوراق تاریخ گذشته مسکن تعلق نمی گیرد/ کاهش نرخ سود بازار را در بلند مدت فعال می کند