زبان فارسی را به عنوان هفتمین زبان بین‌المللی دنیا ثبت می‌کنیم