بسکتبال کردستان در حسرت اعتبار از دست رفته/وعده ها عملی نشد