اقدام عجیب شهرداری تهران همزمان با آغاز نمایشگاه کتاب