افشاگری یک نماینده از بورسیه های دولت دهم: چون کمیسیون آموزش طرفدار احمدی نژاد بود، سکوت کرد