حملات هوایی به زنجبار، عدن و الجوف/ بمباران پیاپی استان صعده