زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی در شهرک های کشاورزی کامل می شود