پتروشیمی‌ها دنبال گرانی کود/ حجتی با زنگنه تماس می‌گیرد؟