همایش ملی مدیریت استراتژیک در بجنورد به کار خود پایان داد