موزه علوم و فناوری جزء ارکان سازمان گردشگری قرار گیرد