امکانات دولتی برای حفاظت و اطفا حریق درجنگل ها کافی نیست