ممکن است به صورت شخصی در مزایده پرسپولیس شرکت کنم / درباره چند نفر با دادکان موافقم