هزینه 10 میلیون یورویی برای تولید توربین گازی SGT400 در کشور