کاروان پیاده آمل هفتم خردادماه به مرقد امام راحل اعزام می شود