فیلیپ هاموند همچنان وزیر امور خارجه انگلیس باقی ماند