ریشه کنی بیماری مالاریا تا سال 2030 در هندوستان / اجرای 4برنامه برای ریشه کنی