سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی : رالی خاورمیانه با هزینه فدراسیون برگزار شد