تداوم همکاری خودروسازان داخلی با چینی ها در شرایط پساتحریم به زیان آنها خواهد بود