رییس استانداری موگادیشو دستورداد : فعالان شیعی ...