بیشترین استقبال سرمایه گذاران معطوف به بخش انرژی خواهد بود