استاندار قزوین از خط انتقال گاز به الموت بازدید کرد