خطیب جمعه نجف: بیش از 14 هزار رزمنده آماده آزادسازی ...