انتقاد روزنامه نزدیک به هاشمی از سفر استانی روحانی