(تصویر)جانشین البغدادی اولین نماز جمعه خود را برگزار کرد