دعوت ۱۴ دانشگاه بزرگ مازندران از دولت برای حضور در دانشگاه و پاسخ به شبهات