تکثیر سالانه سه ميليون قطعه ماهی زینتی در استان یزد