آیا عربستان با امضای کمپ دیوید 2 رسما تحت الحمایه ...