فساد در فوتبال فراگیر شده و وزیر دنبال مبارزه با آن است / از دادکان توقع این صحبت ها را نداشتم