راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور /اینترنت ملی ایران در راه است ...