بانک مرکزی به فضای رقابتی اعتقادی ندارد/ تصمیمات گرفته شده موجب تکرار تجربیات تلخ قبلی است