آیا عربستان در اجلاس کمپ دیوید رسما تحت الحمایه ...