کشورهای عربی در اجلاس کمپ دیوید رسما تحت الحمایه ...