تعیین تکلیف 1000 متر فضای مسقف و خالی نمایشگاه کتاب طی امروز