نمایندگان صلیب سرخ جهانی و هلال احمر در اتاق مدیریت بحران تهران