حکایت باستانی‌کار آملی که رکورد جهانی را جابه‌جا می‌کند