صبر بر معصیت خیلی مهم است/ صبر جمیل، جزع و فزع ندارد