انتشار دفترچه سیاستگذاری‌‌های سازمان سینمایی با ۳ فصل جدید